โรงเรียนวัดอินทาราม

บุคลากรในโรงเรียน

บุคลากรโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

 

ดร.อำนาจ   สุนทรธรรม

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นางรัชนีวรรณ   จงเจริญ

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

งานบริหารทั่วไป

 

นางอุบล  อำนวย

ครู ค.ศ. 3

นายพินิจศิลป์ ทรัพย์สมบัติ   นางปราณี กาญจนกุล    นางประภารัศมิ์ คล้ายทวาสิน     นางจินดา จิตขจรไพศาล

ครู ค.ศ. 3                            ครู ค.ศ. 3                             ครู ค.ศ. 2                         ครู ค.ศ. 3

 

นางรัตนา  ยาทิพย์                    นางนารีรัตน์ เรืองพยุงศักดิ์      นายโสลศ กรุนกรุด

ครู ค.ศ. 2                            ครู ค.ศ. 2                    ครูผู้ช่วย

 

งานบริหารงานบุคคล

นางแน่งน้อย  พฤฑฒิกุล

ครู ค.ศ. 3

นางสาวอุบล  อินชื่น         นางศิริเพ็ญเทียมหลา

ครู ค.ศ. 2                        ครู ค.ศ. 2

 

งานบริหารวิชาการ

นางนันภา  คุ้นเคย         นางลำพอง  สมุทรสาคร           นางทัศนีย์  มีจั่นเพชร์         นางสารภี  มณีจินดา

ครู ค.ศ. 3                      ครู ค.ศ. 3                       ครู ค.ศ. 2                        ครู ค.ศ. 3

 

งานบริหารงบประมาณ

นางบุปผา  พงศ์สวัสดิ์

ครู ค.ศ. 3

นางประไพ  ขาวสบาย      นางสาวชัชดา  สุนทรธรรม

ครู ค.ศ. 3                       ครู ค.ศ. 1

 

ครูอัตราจ้าง / วิทยากรวิชาชีพ

นายพงษ์วินิส สุขเผือก         นางกาญจนา กลัดแก้ว           นางสาวสุชีรา สู้ภัยพาล         นางสาวอรนุช พัฒนมาศ

ครูธุรการ                      ครูอัตราจ้าง                       ครูอัตราจ้าง                        ครูอัตราจ้าง

นางสาวอารียา บุญเต็ม       นายสฤษดิ์ สวัสดิ์พานิชย์

ครูอัตราจ้าง                     ครูอัตราจ้าง

 

ลูกจ้างประจำ

นายสมบูรณ์  ผาละบัน           นายยง  ดอกมะลิ

ลูกจ้างประจำ                        ลูกจ้างประจำ


 

 

 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.